Doc. dr. sc. Zrinka Blažević (1972.) diplomirala je 1996. povijest i latinski jezik s rimskom književnošću na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je 2001. godine, a 2005. doktorirala s temom “Ilirski ideologem tijekom 17. stoljeća: upotrebe, funkcije i značenja”, na istom fakultetu.

Od 1997. do 2001. godine zaposlena je kao mlađa asistentica na Hrvatskom institutu za povijest na projektu “Hrvatska latinistička historiografija”, a od 2001. radi kao asistentica na projektu “Triplex Confinium: hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu” pri Zavodu za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Od akademske godine 2000./2001. redovito sudjeluje u nastavi na katedri “Svjetska povijest ranoga novog vijeka” na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

Temeljno područje interesa Zrinke Blažević je intelektualna historija, osobito istraživanje ranonovovjekovnih historiografskih diskursa i nacionalnoideologijskih koncepata, teorija historije, kulturna historija, historijska antropologija i imagologija, rodna povijest, ekohistorija i povijest religije.

Objavila je knjigu Vitezovićeva Hrvatska između stvarnosti i utopije, Zagreb, 2002. Prevela je i priredila knjigu Pavla Rittera Vitezovića, Oživljena Hrvatska, Zagreb, 1997. Objavila je i dvadesetak studija, prikaza, priloga, recenzija i stručnih radova.

Suradnica je na projektima “Hrvatska latinistička historiografija” pri Hrvatskom institutu za povijest, “Temeljni dokumenti hrvatske povijesti” pri Zavodu za hrvatsku povijest, “East looks West: East European Travel Writing on European Identities and Divisions, 1600–2000” pri Školi za slavenske i jugoistočnoeuropske studije Sveučilišta u Londonu, “The Intellectual History of Patriotism and the Legacy of Composite States in East-Central Europe” pri Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti.

Članica je, od 1998., Međunarodnog istraživačkog projekta “Triplex Confinium: Hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu 1500.–1800.” pri Zavodu za hrvatsku povijest.